Notre énergie au service du Fenua
|

'O vai mātou

Te parau a te fa'atere rahi

'A 50 matahiti 'o Gaz de Tahiti i te tāvinira'a i te hōani 'e te huira'atira nō Pōrīnetia Farāni tā'āto'a
nā roto i te 'aravihi 'e tōna vāna'a i te pae o te māhu.

'Ua rau te huru o te 'ōperera'a māhu 'o tā Gaz de Tahiti e rave nei, 'oia ho'i, tē vai ra te mau
mōhina māhu fāito rau, tē vai nei e 600 tura māhu rārahi e tītō noa hia e mātou, te mōrī GPL nō te
mau pere'o'o pātia, 'e tae noa atu i te māhu e fa'atoro hia ra i te mau fare nohora'a 'e i te mau pū
fare toa. 'Ua riro te reira 'ei hōpoi'a nā Gaz de Tahiti i roto i teie tapiha'ara'a ito, 'ia fāna'o te fenua
tā'āto'a i te māhu.

E tūtava mātou nō te 'ōpere i te hō'ē ito mā 'e te māmā ho'i nā tātou, ma te ha'amaita'i pāpū i teie
tōro'a, ma te 'imi i te mau rāve'a tano roa a'e, 'ia māuruuru tā mātou hōani. E ha'a ato'a mātou nō
te pāruru maita'i i te tā'ata 'e te mau tao'a faufa'a, 'ei rēni arata'ira'a i tā mātou 'ohipa i te mahana
tāta'itahi, 'ia vai noa te reira 'ei mana'ona'ora'a nā mātou.

Nō te raura'a 'e te nu'ura'a ato'a ho'i o te mau mauiha'a 'āpī o te ao nei i te pae o te ito, 'ua riro te
māhu ahi 'ei rāve'a pāpū nā tātou. E rāve'a teie nō te tārani ri'i i te moni e ha'amāu'a hia nō te ito
ma te fāna'o au noa i taua ito ra. I te ao ato'a nei, 'ua riro te ito 'ei hepohepora'a mau nā te mau
hau ato'a i roto i tā rātou fa'ahotura'a faufa'a, e hau atu iō tātou nei nō tō tātou ātea ho'i.
Tē hia'ai nei mātou e fa'ariro 'o Gaz de Tahiti 'ei tino tauturu nō te a'o i te ta'ata nō ni'a i te parau o
te ito, ma te feruri nāhea e fa'atano maita'i i te 'ōperera'a ito 'e te tītaura'a a te hōani.

Nō reira, e hina'aro mātou pau roa, te mau rave 'ohipa a Gaz de Tahiti, e fa'a'ite hua i te maita'i o
te māhu, 'ia vai ineine noa tātou i mua i te mau 'ohipa e riro i te tupu ananahi nō te tahi orara'a
ruperupe 'e te haumārū.

'Ia ora maita'i roa tātou maoti te tahi ito mā, 'o te māhu īa te faufa'a e vai nei, te faufa'a e vai noa
atu ā.
 
Georges W. SIU
Fa'atere rahi o Gaz de Tahiti
 
Visiter
des liens amis
• CCISM